Драгана Ристановић: ПРОЈЕКТИ НБУ И ЊИХОВ ДОПРИНОС У ОСТВАРИВАЊУ УН АГЕНДЕ 2030

Драгана Ристановић: ПРОЈЕКТИ НБУ И ЊИХОВ ДОПРИНОС У ОСТВАРИВАЊУ УН АГЕНДЕ 2030

Драгана Ристановић                                                      027.02(497.11)”2003/2020”
Народна библиотека Ужице
dristanovic31@gmail.com

ПРОЈЕКТИ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ УЖИЦЕ И ЊИХОВ
ДОПРИНОС У ОСТВАРИВАЊУ УН АГЕНДЕ 2030

        Сажетак: У раду је представљена Агенда 2030 која се састоји од 17 глобалних циљева које су донеле Уједињене нације. Циљеви одрживог развоја односе се на широк спектар друштвених и развојних проблема. То су: сиромаштво, глад, здравље, образовање, климатске промене, екологија, вода, енергија. ИФЛА је учествовала у настајању документа, изборивши се да се у циљеве одрживог развоја уврсте и приступ
информацијама, очување културног наслеђа, универзална писменост и приступ информационо-комуникационим технологијама. Народна библиотека Ужице, реализацијом бројних пројеката, испунила је неке циљеве из Агенде 2030 и потврдила тезу да су библиотеке кључне институције за остваривање ових циљева.
         Кључне речи: Народна библиотека Ужице, пројекти, УН Агенда 2030.

Преузми пун текст

 

 

.