Рецензенти:

       др Мирјана Стакић, ванредни професор, Педагошки факултет у Ужицу, Универзитет у Крагујевцу, mirjanastakic073@gmail.com.

     Учествовала је на више научних скупова и конференција у земљи и иностранству, објављује радове из области српског језика и методике наставе српског језика и књижевности, књижевне критике и радове из теорије библиотекарства. Ауторка је Буквара и акредитованих БИГЗ-ових уџбеника за српски језик од 1. до 4. разреда  основне школе. Била је вишегодишњи члан редакције и уредник књижевног часописа Међај.  Члан је редакција Зборника радова Педагошког факултета у Ужицу, часописа Учитељ који издаје Савез учитеља Републике Србије и Годишњака Института за дечју књижевност. Ауторка је више романа, збирки приповедака и поезије. Добитница је Meђународне награде Ана Франк (Скопље, 2020), Награде за животно дело Београдског фестивала писаца „Витезово пролеће” (Београд, 2019) и међународне награде за књижевност Rosetta World Literatura (Истанбул, 2017). Члан је Удружења књижевника Србије, Педагошког друштва Србије  и редовни члан Матице српске.

      др Татјана Богојевић, дипломирани библиотекар саветник, Библиотека Матице српске, Нови Сад tatjanabogojevic71@gmail.com

     Дипломирала је на Катедри за југословенску књижевност, магистрирала (Живот и дело дум Ивана Стојановића) и докторирала (Културна и просветна делатност Адама Драгосављевића) на Катедри за српску књижевност.  Запослена је у Библиотеци Матице српске на радном месту библиотекар-информатор. Објављује радове у домаћој стручној и научној периодици из области библиографије, културне историје и теорије библиотекарства. Аутор је и приређивач више монографских публикација, библиографија, изложби, аутор и реализатор акредитовног семинара. Учествовала је на стручним скуповима и конференцијама.

                                      др Јелена В. Јањић, (Сарајевo, 1975), доктор филолошких наука, библиограф савјетник,  Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, Бања Лука,  jelena.janjic@nubrs.rs.ba

     Аутор је тридесетак радова из области филологије, културне историје и библиографије. Учествовала је на стручним скуповима и конференцијама у земљи и иностранству.

                                           др Бранка Арсовић, доцент, Педагошки факултет у Ужицу, Универзитет у Крагујевцу  arsovic@sbb.rs

    Учествовала је на више научних скупова и конференција у земљи и иностранству, објављује радове из употребе ИКТ у настави, е-издаваштва, е-учења, мултимедијалних образовних материјала и библиотекарства.

                                           Слађана Субашић, дипломирани библиотекар саветник, Библиотека Матице српске, Нови Сад, ssubasic@bms.ns.ac.rs

     Ради у Завичајној збирци Војводине БМС, коаутор је више библиографија познатих домаћих писаца, Иве Андрића, Александра Тишме и тд…Поред библигорфаије објављује радове везане за стару и ретку књигу, УДК класификацију и преводи стручне радове са руског језика.

                                          Даниела Скоковић, дипломирани библиотекар саветник, Народна библиотека Пожега, danielaskokovic@gmail.com

    Дипломирала је на Филолошком факултету Униврзитета у Београду на групи – Оријентлистика, смер арапски језик и књижевност. Од 2004. године ради као библиотекар на Дечјем одељењу Народне библиотеке Пожега. Објавила је више стручних радова из области библиотекарства, пре свега за децу и младе и аутор је два акредитована сеинара за подстицање читања и иновативне услуге у библиотекама. Излагала је на стручним конференцијама у земљи и иностранству. Аутор је више домаћих и међународних пројеката (ИФЛА Сестринске библиотеке, ИБИ Заједнички летњи програм читања). Посвећене је популарисању одрживости и зелених идеја у библиотекама.

             Драгослава Родаљевић, професор педагогије и психологије,  дипломирани библиотекар саветник,  Народна библиотека Ужице, dragoslava.rodaljevic@biblioteka-uzice.rs

     Радила је на Дечјем одељењу  НБУ а од 1997 године ради на  Одељењу библиографске обраде. Објавила је четрдесетак радова у домаћим стручним и научним часописима из области библиографије, информационе писмености и теорије библиотекарства. Аутор  је и реализатор више пројеката из библиотечко-информационе делатности. Излагал је на више стручних скупова и конференција код нас и у Републици Српској.

                                         Небојша Цвејић, виши дипломирани библиотекар, Библиотека шабачка, nebojsacvejic@gmail.com

     Дипломирао је на Катедри за историју, Филозофског факултета Универзитета у Београду. Запослен је у Библиотеци шабачкој као библиотекар Матичне службе. Такође, бави се старом и ретком књигом (попис на подручју Округа и каталогизација). Аутор је четири пројекта у домену заштите старе и ретке књиге. Коаутор је акредитованог семинара о старој и реткој књизи (2017). Био је одговорни уредник часописа за културу и уметност Код 21, а члан је редакције часописа Читанка Мишарског боја. Објавио је 4 монографскe публикацијe и велики број радова у монографским и серијским публикацијама и то из историографије, библиографије као и из библиотечко-информационе делатности. Учествовао је на великом броју семинара, радионица и стручних скупова. 

                                       Бојана Маринчић, дипломирани библиотекар саветник, Народна библиотека Ужице, bojana.marincic@biblioteka-uzice.rs

     Дипломирала је на Учитељском факултету у Ужицу. Запослена је у Народној библиотеци Ужице на радном месту библиотекар на Позајмном одељењу за одрасле. Објављује радове у домаћој стручној и научној периодици из области медијске и информационе писмености и теорије библиотекарства. Бави се унапређењем библиотечких  услуга за адолесценте и администрацијом електронских садржаја Народне библиотеке Ужице. Аутор је и реализатор више пројеката намењених младима. Учествовала је на стручним скуповима и конференцијама.

                                   Гордана Стевић, виши дипломирани библиотекар, Народна библиотека Пожега, gordanastevic1962@gmail.com

     Дипломирала је на Филолошком факултету у Београду Одсек за славистику, Група за руски језик и књижевност. Професор руског језика је од 1984-2001. године,  потом директор  Народне библиотеке Пожега у три мандата, до 2015. Године. Сада ради на Одељењу стручне књиге Народне библиотеке Пожега. Објавила је више стручних радова из библиотекарства. Излагала је на стручним скуповима и конференцијама у земљи и иностранству. Уређивала је часопис Пожешки годишњак.

                                Тамара Мијатовић, дипломирани библиотекар, дипломирала на Одсеку за српки језик и лингвистику у Новом Саду, од 2002. године ради  у Одељењу каталошко-библиографске обраде (серијске публикације), Библиотека Матице српске, Нови Сад, tamaram@bms.ns.ac.rs

    Ангажована је на обради серијских публикација, ревизији целокупног фонда периодике, као и на пословима припреме за дигитализацију серијских публикација и на самој обради и уносу података у дигиталну базу Библиотеке Матице српске. Објављује радове везане за дигитализацију и ревизију периодике, библиографију и др.