Корак библиотеке: часопис за културу и библиотечко-информациону делатност

        Часопис „Корак библиотеке”  објављује оригиналне радове  из библиотечко-информационе теорије и праксе, као и из културне историје. Посебну пажњу посвећује истраживању културне историје Златиборског округа и развоју библиотечко-информационе делатности. Без обзира на територијалну везаност, објављује и радове који обрађују значајне теме за унапређење савремене библиотечке теорије и праксе.

Молимо ауторе да при одабиру тема имају у виду да се њихов рад може уклопити у следеће рубрике:

  • Из прошлости – радови из историје библиотекарства и културне историје,
  • Библиографије и каталози –  библиографије и библиографска истраживања,
  • Биографије – бографије знаменитих личности,
  • Истраживања – истраживачки радови из библиотекарства,
  • Савремени токови – радови из области савремених библиотечких услуга, програми и пројекти у библиотекарству, примери добре праксе и сл.
  • Преводи – преводи стручних радова, стандарда, смерница и других докумената,
  • Прикази – прикази стручних монографија и часописа.