Поводом сто шездесет година од оснивања Читалишта у Ужицу, на иницијативу Подружнице за Златиборски округ Библиотекарског друштва Србије, Народна библиотека Ужице је 2016. године покренула стручни електронски часописа Корак библиотеке: часопис за културу и библиотечко-информациону делатност. Захваљујући средствима Министарства културе и информисања Републике Србије, 2021. године су штампани бројева од 1 до 5 е-издања и објављен је Корак библиотеке  бр. 6  на оба медија (е-издање и штампано изд.).

          Часопис  објављује оригиналне радове  из библиотечко-информационе теорије и праксе, као и из културне историје. Посебну пажњу посвећује истраживању културне историје Златиборског округа и развоју библиотечко-информационе делатности. Без обзира на територијалну везаност, објављује и радове који обрађују значајне теме за унапређење савремене библиотечке теорије и праксе. Бави се савременим токовима у библиотечко-информационој струци, усмерава пажњу библиотечке заједнице на значајније учешће библиотека у друштву знања и развоју локалне заједнице. Такав ангажман библиотекама омогућује већу повезаност са заједницом и бољу прилагођеност услуга савременим корисницима. Посебну пажњу посвећује  подстицању младих ствараоца и стручних радника да дају пун допринос развоју струке и адекватној презентацији својих постигнућа кроз објављивање прилога у часопису.

          Народна библиотека Ужице покретањем  стручног часописа настоји да допринесе унапређењу савремене библиотечке теорије и праксе, као и заштити и афирмацији културног наслеђа.