Упутство ауторима

 

Прилози који ће бити објављени у часопису „Корак библиотеке: часопис за културу и библиотечко-информациону делатност” треба да буду из библиотечко-информационе теорије и праксе, као и из културне историје. Предност ће имати радови који су тематски везани за Златиборски округ, али ће бити објављени и радови који нису везани за зaвичај, а добију сагласност редакције и позитивну оцену рецензента. Молимо ауторе да имају у виду да се њихов прилог може уклопити у следеће рубрике:

 

  • Из прошлости – радови из историј ебиблиотекарства и културне историје,
  • Истраживања – истраживачки радови из библиотекарства,
  • Библиографија – библиографије и библиографска истраживања,
  • Савремени токови – радови из области савремених библиотечких услуга, програми и пројекти у библиотекарству, примери добре праксе и сл.
  • Преводи – преводи стручних радова, стандарда, смерница и других докумената,
  • Прикази – прикази стручних монографија и часописа.

 

Рад треба да је oткуцан у фонту TimesNewRoman, величина фонта 12 и да има до 20 000 карактера са размацима. Изузетно у договору са редакцијом могу се објавити и обимнији радови. На самом почетку, у горњем левом углу, наводи се име и презиме аутора, установа из које долази, место и е-адреса аутора. Радови чије су верзије излагане на стручним и научним скуповима могу се објавити уз назнаку у првој фусноти (на крају прве реченице рада). У часопису се не могу објављивати већ објављени радови.

Наслове писати великим словоима (фонт 14 и болдовано), поднаслове малим (фонт 12 и болдовано). Потребно је да рад садржи и:

  • сажетак дужине до 150 речи на српском и енглеском језику,
  • до 10 кључних речи,
  • фусноте које иду на дну странице (за цитирање се користити  Чикаго стил библиографског цитирања).

Радове слати најкасније до 30. 06. текуће године

Обавезно је уз рад послати попуњену Изјаву аутора.

 Преузми пун текст