CIP- Каталогизација у публикацији

Народна библиотека Србије, Београд

УДК 02

КОРАК библиотеке [Електронски извор] : часопис за културу и библиотечко-информациону делатност / главни и одговорни уредник Драгослава Родаљевић. – Електронски часопис. – 2016, бр. 1- . – Ужице : Народна библиотека Ужице, 2016-

. – Начин приступа  (URL): https://korakbiblioteke.biblioteka-uzice.rs/ . – Годишње. – Насл. са насл. екрана. – Опис извора дана 19. 02. 2016.

ISSN 2466-524X = Корак библиотеке (Online)

COBISS.SR-ID 227756300

CIP – штампаног издања  в. COBISS.SR-ID 45749513