Драгослава Родаљевић, Драгана Ристановић, Бојана Маринчић: УЛОГА ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ У ДИСЕМИНАЦИЈИ НАУЧНИХ ИНФОРМАЦИЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

Драгослава Родаљевић, Драгана Ристановић, Бојана Маринчић: УЛОГА ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ У ДИСЕМИНАЦИЈИ НАУЧНИХ ИНФОРМАЦИЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

Драгослава Родаљевић                                                                    УДК 027.022(497.11)
Народна библиотека Ужице                                                                       021.63(497.11)
dragoslavaue@gmail.com

Драгана Ристановић
Народна библиотека Ужице
dristanovic@biblioteka–uzice.rs

Бојана Маринчић
Народна библиотека Ужице
bokyue@gmail.com

УЛОГА ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ У ДИСЕМИНАЦИЈИ НАУЧНИХ ИНФОРМАЦИЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

Сажетак: Успешно бављење струком зависи од могућности праћења развоја и примене научних открића као и од праћења развоја струке код нас и у свету. Након завршеног формалног образовања стручни радници треба да наставе неформално образовање у струци због чега често говоримо о потреби за доживотним учењем. Јавне библиотеке могу им пружити одговарајућу подршку. Током стручног формалног образовања полазници су усмерени на универзитетске и средњошколске библиотеке тако да јавне библиотеке нису перципиране као могући извор актуелних научних и стручних информација. Народна библиотека Ужице je, да би на адекватан начин унапредила услуге намењене стручним радницима у локалној заједници, спровела анкетирање професора средњих стручних школа, желећи да утврди информационо понашање и ставове кад је у питању праћење научних информација и иновација у струци. Резултати нам показују у којим областима можемо своје услуге прилагодити циљној групи.

Кључне речи: јавне библиотеке,доживотно учење, стручни радници,дисеминација, информације, информациони хоризонти, информационо понашање.

Преузми пун текст

 

 

.