Bojana Veselinović, Ivana Jašović: PRISTUPNA TAČKA, KATALOG I NORMATIVNA DATOTEKA

Bojana Veselinović, Ivana Jašović: PRISTUPNA TAČKA, KATALOG I NORMATIVNA DATOTEKA

Bojana Veselinović                                                                        UDK 025.321:004.65
bojana.veselinovic@nb.rs                                                                          025.43:004.65
Narodna biblioteka Srbije, Beograd                                                025.342:025.43

Ivana Jašović
ivana.jasovic@nb.rs
Narodna biblioteka Srbije, Beograd

 

PRISTUPNA TAČKA, KATALOG I NORMATIVNA DATOTEKA

Sažetak: Danas se informacije sve više smeštaju i pronalaze na internetu, a njihov broj ubrzano raste. Fokus bibliotekara se tako, sa štampanih, polako prenosi i na elektronske medije. Definisanjem sadržaja dokumenata po unapred utvrđenim principima, korišćenjem normiranih oblika imena po unapred utvrđenim standardima, kao i dosledna primena bibliografskih standarda, korisnicima bi se omogućio brži pristup traženim sadržajima. Prvi korak u ovom dugom i zahtevnom procesu je formiranje normativnih datoteka. U našoj zemlji, u Narodnoj biblioteci Srbije, Biblioteci Matice Srpske i Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković”, a u saradnji sa Institutom informacijskih znanosti iz Maribora, počev od 2006. godine, radi se na formiranju normativnih datoteka za jedinstvene imenske odrednice. Nakon perioda testiranja i provere o pridržavanju propisanih standarda, došlo bi do primene ovih normativnih baza na nacionalnom nivou, ali i do uključivanja i saradnje naših bibliotečkih institucija na internacionalnom nivou. Ovim bi se bibliografski centri u našoj zemlji pridružili manjem broju institucija u svetu koje su uspele da uspostave sistem bibliografske kontrole i standarda koji ona nameće.

Ključne reči: pristupne tačke, normativne datoteke, katalogizacija, OCLC, VIAF, bibliografski zapis, normativna kontrola, standardizacija.

Preuzmi pun tekst

 

 

.