Mirjana Radovanović Pejović, Marina Jevtić, Ana Duković: ZAJEDNO SE BOLJE UČI – ŠKOLSKA BIBLIOTEKA BEZ ZIDOVA

Mirjana Radovanović Pejović, Marina Jevtić, Ana Duković: ZAJEDNO SE BOLJE UČI – ŠKOLSKA BIBLIOTEKA BEZ ZIDOVA

Mirjana Radovanović Pejović                                                           UDK 371.314.6:027.8
OŠ ,,Dušan Jerković”, Užice                                    069.5:091.5]:930.25(497.11)”2014″
mirjanarp@ptt.rs
Marina Jevtić
OŠ ,,Dušan Jerković”, Užice
jevtic78@mts.rs
Ana Duković
OŠ ,,Dušan Jerković”, Užice
anaduk@sbb.rs

ZAJEDNO SE BOLJE UČI – ŠKOLSKA BIBLIOTEKA BEZ ZIDOVA

Sa­že­tak: Mno­gi ča­so­vi od­vi­ja­ju se kla­sič­no bez ak­tiv­nog uče­šća uče­ni­ka i in­ter­ak­tiv­nog uče­nja. Uz an­ga­žo­va­nje škol­skog bi­bli­o­te­ka­ra, sa­vre­me­no i funk­ci­o­nal­no iz­vo­đe­nje na­sta­ve mo­že se od­vi­ja­ti u mu­ze­ji­ma, ar­hi­vi­ma, kao i jav­nim bi­bli­o­te­ka­ma, kroz pri­me­nu is­tra­ži­vač­kena­sta­ve. U ovom ra­du pri­ka­za­će­mo ak­tiv­nost gru­pe na­stav­ni­ka i škol­skih bi­bli­o­te­ka­ra, po­vo­dom iz­lo­žbe ,,Lič­no­sti i pot­pi­si: Auto­gra­fi po­zna­tih lič­no­sti na do­ku­men­ti­ma ar­hi­va Ju­go­sla­vi­je”, ko­ja je bi­la re­a­li­zo­va­na u Isto­rij­skom ar­hi­vu Uži­ce to­kom me­se­ca ok­to­bra 2014. go­di­ne.Te­ži­li smo da učeni­ci usvo­je po­stup­ke za stva­ra­lač­ko uče­nje i is­tra­ži­vačke ak­tiv­no­sti, kao i da ih ob­u­či­mo da ko­ri­ste raz­li­či­te do­stup­ne iz­vo­re zna­nja. Rad prikazuje kako se po­stup­ci­ma me­đu­dej­stva u gru­pi pri­me­nju­je diferencira­na na­sta­va, ta­ko da učenici ima­ju pri­li­ku da da­ju svoj mak­si­mum, shodno svo­jim mo­guć­no­sti­ma, i kaji raz­vi­ja­nje po­zi­tiv­nog od­no­sa pre­ma ba­šti­ni i nje­nom zna­ča­ju do­pri­no­si da na­sta­va bu­de za­ni­mlji­va.

Ključ­ne re­či: škol­ska bi­bli­o­te­ka, isto­rij­ski ar­hiv, iz­vo­ri zna­nja, is­tra­ži­vač­ka na­sta­va, kul­tur­na ba­šti­na.

Preuzmi pun tekst

 

 

.