Бранка Арсовић: Е-КЊИГА – ПОЧЕЦИ И ХРОНОЛОГИЈА РАЗВОЈА

Бранка Арсовић: Е-КЊИГА – ПОЧЕЦИ И ХРОНОЛОГИЈА РАЗВОЈА

Мр Бранка Арсовић                                                                                   УДК 028:[316.774:004
Учитељски факултет у Ужицу                                                                         655.4/.5:004
arsovic@ucfu.kg.ac.rs, arsovic@sbb.r

Е-КЊИГА – ПОЧЕЦИ И ХРОНОЛОГИЈА РАЗВОЈА

Сажетак: Тех­но­ло­шкина­пре­дак и про­бој ин­фор­ма­тич­ко-ко­му­ни­ка­ци­о­них тех­но­ло­ги­ја у све сфе­ре са­вре­ме­ног дру­штва, узор­ко­вали су број­не про­ме­не и у сфе­ри из­да­ва­штва и пу­бли­ка­ци­ја. Књи­га, ка­кву сви по­зна­је­мо, до­жи­вља­ва тран­сфор­ма­ци­је сход­но по­тре­ба­ма ин­тер­не­та и ин­тер­нет-ори­јен­ти­са­ног окру­же­ња. Те тран­сфор­ма­ци­је пра­ти­ле су тех­но­ло­шке ино­ва­ци­је и на­пре­дак, али и ино­ва­ци­је у обла­сти софт­ве­ра и апли­ка­ци­ја. Овај рад пред­ста­вља хро­но­ло­шки пре­глед раз­во­ја и ра­ђа­ња ди­ги­тал­не фор­ме књи­ге, по­зна­ти­је под на­зи­вом е-књи­га.

Кључ­не ре­чи: е-књи­га, е-чи­тач, ин­тер­нет, ИКТ, тех­но­ло­ги­ја, софт­вер.

Преузми пун текст

 

 

.