Мирјана Радовановић Пејовић, Марина Јевтић, Ана Дуковић: ЗАЈЕДНО СЕ БОЉЕ УЧИ – ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА БЕЗ ЗИДОВА

Мирјана Радовановић Пејовић, Марина Јевтић, Ана Дуковић: ЗАЈЕДНО СЕ БОЉЕ УЧИ – ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА БЕЗ ЗИДОВА

Мирјана Радовановић Пејовић                                                           УДК 371.314.6:027.8
ОШ ,,Душан Јерковић”, Ужице                                    069.5:091.5]:930.25(497.11)”2014″
mirjanarp@ptt.rs
Марина Јевтић
ОШ ,,Душан Јерковић”, Ужице
jevtic78@mts.rs
Ана Дуковић
ОШ ,,Душан Јерковић”, Ужице
anaduk@sbb.rs

ЗАЈЕДНО СЕ БОЉЕ УЧИ – ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА БЕЗ ЗИДОВА

Са­же­так: Мно­ги ча­со­ви од­ви­ја­ју се кла­сич­но без ак­тив­ног уче­шћа уче­ни­ка и ин­тер­ак­тив­ног уче­ња. Уз ан­га­жо­ва­ње школ­ског би­бли­о­те­ка­ра, са­вре­ме­но и функ­ци­о­нал­но из­во­ђе­ње на­ста­ве мо­же се од­ви­ја­ти у му­зе­ји­ма, ар­хи­ви­ма, као и јав­ним би­бли­о­те­ка­ма, кроз при­ме­ну ис­тра­жи­вач­кена­ста­ве. У овом ра­ду при­ка­за­ће­мо ак­тив­ност гру­пе на­став­ни­ка и школ­ских би­бли­о­те­ка­ра, по­во­дом из­ло­жбе ,,Лич­но­сти и пот­пи­си: Ауто­гра­фи по­зна­тих лич­но­сти на до­ку­мен­ти­ма ар­хи­ва Ју­го­сла­ви­је”, ко­ја је би­ла ре­а­ли­зо­ва­на у Исто­риј­ском ар­хи­ву Ужи­це то­ком ме­се­ца ок­то­бра 2014. го­ди­не.Те­жи­ли смо да учени­ци усво­је по­ступ­ке за ства­ра­лач­ко уче­ње и ис­тра­жи­вачкe ак­тив­но­сти, као и да их об­у­чи­мо да ко­ри­сте раз­ли­чи­те до­ступ­не из­во­ре зна­ња. Рад приказује како се по­ступ­ци­ма ме­ђу­деј­ства у гру­пи при­ме­њу­је диференцира­на на­ста­ва, та­ко да ученици има­ју при­ли­ку да да­ју свој мак­си­мум, сходно сво­јим мо­гућ­но­сти­ма, и каји раз­ви­ја­ње по­зи­тив­ног од­но­са пре­ма ба­шти­ни и ње­ном зна­ча­ју до­при­но­си да на­ста­ва бу­де за­ни­мљи­ва.

Кључ­не ре­чи: школ­ска би­бли­о­те­ка, исто­риј­ски ар­хив, из­во­ри зна­ња, ис­тра­жи­вач­ка на­ста­ва, кул­тур­на ба­шти­на.

Преузми пун текст

 

 

.