Гордана Бацотић: Статистички подаци о позајмици новина у COBISS3 окружењу – искуство Народне библиотеке Ужице

Гордана Бацотић: Статистички подаци о позајмици новина у COBISS3 окружењу – искуство Народне библиотеке Ужице

Гордана Бацотић                                           025.6:004.42COBISS3(497.11)”2020/2022″
Народна библиотека Ужице                                        070:025.6(497.11)”2020/2022″
gordana.bacotic@biblioteka-uzice.rs                                Стручни чланак
gbacotic@gmail.com

Статистички подаци о позајмици новина у COBISS3 окружењу – искуство Народне    библиотеке Ужице

Сажетак: Новине у папирној форми често се користе у Народној библиотеци Ужице, али позајмицу није увек могуће евидентирати у COBISS3 окружењу. Проблем се јавља код новина које се не чувају дугорочно, па се не инвентаришу. Такође, код инвентарисаних новина, повезаних у томове, програм препознаје позајмицу једног тома, без обзира на то да ли се састоји од једне или више јединица. У оба случаја
хиљаде бројева новина остају невидљиве у статистици позајмице. У раду су предложена могућа решења овог проблема.
Кључне речи: новине, библиотечка статистика, инвентарисање, COBISS3, Народна библиотека Ужице.

Преузми пун текст

 

 

.