Биљана Давидовски, Милица Росић: БИБЛИОТЕКАРСТВО ЗЛАТИБОРСКОГ ОКРУГА ОД НАСТАНКА ДО ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

Биљана Давидовски, Милица Росић: БИБЛИОТЕКАРСТВО ЗЛАТИБОРСКОГ ОКРУГА ОД НАСТАНКА ДО ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

Биљана Давидовски                                  УДК 02(497.11 Златиборски округ)”1845/1945″
Народна библиотека Ужице
biljana.davidovski@gmail.com

Милица Росић
Народна библиотека Ужице
rosic.milica@gmail.com

БИБЛИОТЕКАРСТВО ЗЛАТИБОРСКОГ ОКРУГА ОД НАСТАНКА ДО ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

Сажетак: Историјски, по времену настанка у свету, библиотеке су много старије од читаоница и читалишта. У нашој земљи, претече библиотека су чита­ли­шта, a ја­вља­ју се знат­но ка­сни­је у од­но­су на Евро­пу. По­ступ­но и ар­гу­мен­то­ва­но, рад при­ка­зу­је по­ли­тич­ке, дру­штве­не и еко­ном­ске фак­то­ре ко­ји ути­чу на њи­хов на­ста­нак, раз­вој и тра­ја­ње, на ре­ла­ци­ји при­ли­ке у Евро­пи – Ср­би­ја – да­на­шњи Зла­ти­бор­ски округ, из раз­ло­га што су узроч­но-по­сле­дич­но по­ве­за­ни. У раду се прати стогодишњи пе­ри­од (1845–1945), по­де­љен на три дела: 19. век, по­че­так 20. ве­ка и пе­ри­од из­ме­ђу два свет­ска ра­та. У овом вре­мен­ском пе­ри­о­ду на­ста­ле су на­род­не би­бли­о­те­ке у ужич­кој, по­же­шкој, ариљ­ској, ба­ји­но­ба­штан­ској и при­је­пољ­ској оп­шти­ни. Осни­ва­не су углав­ном на ини­ци­ја­ти­ву обра­зо­ва­них по­је­ди­на­ца или гру­па тог до­ба, као и ука­зи­ма, пре­по­ру­ка­ма над­ле­жног ми­ни­стар­ства. По­ред кул­тур­но-про­свет­них ак­тив­но­сти и опи­сме­ња­ва­ња, ове уста­но­ве не­рет­ко су вр­ши­ле и по­ли­тич­ку аги­та­ци­ју. У кул­тур­ној исто­ри­ји Ср­би­је, а на­ро­чи­то Зла­ти­бор­ског окру­га, за­у­зи­ма­ју ве­о­ма зна­чај­но ме­сто.

Кључ­не ре­чи: чи­та­ли­ште, чи­та­о­ни­ца, би­бли­о­те­ке, Ср­би­ја, Зла­ти­бор­ски округ, кул­тур­на исто­ри­ја, опи­сме­ња­ва­ње.

Преузми пун текст

 

 

.