Јасмина Луковић, Драгана Ристановић, Биљана Ристовић : ДЕЧЈА ПЕРИОДИКА У НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ УЖИЦЕ

Јасмина Луковић, Драгана Ристановић, Биљана Ристовић : ДЕЧЈА ПЕРИОДИКА У НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ УЖИЦЕ

Јасмина Луковић                                                       УДК 017.1:[050+070-053.5/.6(497.11)”19″
jasmina.lukovic@gmail.com                                                     027.022(497.11)”1956/…”

Драгана Ристановић
dristanovic31@gmail.com

Биљана Ристовић
biljana.ristovic76@gmail.com
Народна библиотека Ужице

ДЕЧЈА ПЕРИОДИКА У НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ УЖИЦЕ

Сажетак: У уводном делу рада представљен је краћи историјски преглед настанка дечје штампе у Србији, док је у наставку акценат стављен на набавку и коришћење дечје периодике на Дечјем одељењу Народне библиотеке Ужице, од оснивања овог одељења до данас. Рад садржи каталог дечје периодике која се чува у фондовима Народне библиотеке Ужице.

Кључнеречи: дечја периодика, Дечје одељење, Народна библиотека Ужице.

 

Преузми пун текст

.