Бојана Маринчић и Нела Томић Богдановић: УЛОГА КЊИГОВЕЗНИЦЕ У ЈАВНИМ БИБЛИОТЕКАМА СРБИЈЕ

 

Бојана Маринчић                                                                              027.022:655(497.11)
Народна библиотека Ужице
bojana.marincic@biblioteka-uzice.rs
Нела Томић Богдановић
Нnela.bogdanovic@biblioteka-uzice.rs                                                       Кратки научни рад

Народна библиотека Ужице

 

УЛОГА КЊИГОВЕЗНИЦЕ У ЈАВНИМ БИБЛИОТЕКАМА СРБИЈЕ

 

     Сажетак: Највећи део библиотечког фонда у јавним библиотекама налази се на папиру и дуготрајном позајмицом склон је хабању. Да би се продужио период чувања и коришћења књижног и периодичног
фонда непоходно је примењивати превентивне и куративне мере. Оне се реализују у књиговезницима које се налазе у саставу библиотека или преко спољних субјеката. У раду је представљен кратак историјат израде и производње папира ради лакшег увида у могућа оштећења књига и периодике. Анкетом у којој је учествовало 25 од 28 јавних матичних библиотека, са територије централне Србије и Војводине (89,29%),
анализирана је улога књиговезнице у очувању и репарирању библиотечке грађе. Јавне библиотеке које у свом саставу имају активну књиговезачку делатност наводе да је она изузетно корисна и да представља уштеду за књижни фонд и очување, посебно локалне периодике, ретких и вредних издања. Улога књиговезнице у јавним библиотекама не може се само гледати кроз финансијску исплативост, већ се мора бринути и о очувању културног наслеђа.
      Кључне речи: књиговезница, јавне библиотеке, штампана грађа, периодика, заштита књижног фонда.

Преузми пун текст