Биљана Давидовски, Милица Тарабић и Маријана Дрндаревић: УЧЕЊЕ СТРАНОГ ЈЕЗИКА ЧИТАЊЕМ ‒ ФОНД ПУБЛИКАЦИЈА НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ НAРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ УЖИЦЕ

 

Биљана Давидовски                                                                           025.2:027.022(497.11)
Народна библиотека Ужице                                                                                028:81ʹ243
biljana.davidovski@gmail.com
Милица Тарабић
Народна библиотека Ужице
rosic.milica@gmail.com
Маријана Дрндаревић
Народна библиотека Ужице
mlazic0@gmail.com                                                                                  Прегледни рад

 

УЧЕЊЕ СТРАНОГ ЈЕЗИКА ЧИТАЊЕМ ‒ ФОНД ПУБЛИКАЦИЈА НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ НAРОДНЕ
БИБЛИОТЕКЕ УЖИЦЕ

      Сажетак: Читање је сложена вештина која примарно зависи од знања читаоца и његовог разумевања прочитаног. Узимајући у обзир потребу савременог човека за знањем бар једног страног језика, рад упућује на врсте читања које се користе за постизање успеха код различитих нивоа знања (интензивно и екстензивно читање) и примену одређених стратегија у циљу разумевања текста. Корисници фонда књига на страним језицима у Народној библиотеци Ужице на располагању имају
око 6500 наслова из различитих области, које су најзаступљеније на енглеском, руском, немачком и француском језику, а у мањем броју и на преко педесет других језика. За учење су посебно значајне двојезичне и вишејезичне публикације, када је један од језика српски. Одабир књиге, који би требало да буде усклађен са нивоом знања језика на ком се чита, може олакшати библиотекар, адекватном препоруком и упућивањем на ефикасне претраге фонда у електронској бази НБУ, што је у раду и приказано.
       Кључне речи: читање, књига, страни језици, Народна библиотека Ужице, претрага, позајмица.

Преузми пун текст