Arsović Branka: Onlajn obrazovanje i biblioteke tokom pandemije COVID-19 – nužda ili prilika?

Arsović Branka: Onlajn obrazovanje i biblioteke tokom pandemije COVID-19 – nužda ili prilika?

Mr Branka Arsović                                                       UDK 02:[37.018.43:004(497.11)”2020″
Pedagoški fakultet u Užicu                                                       616.98:578.834(100)”2020″
Univerzitet u Kragujevcu
arsovic@sbb.rs

 

           

Onlajn obrazovanje i biblioteke tokom pandemije COVID-19 – nužda ili prilika?

Sažetak: Pandemija COVID-19 je promenila tokove i shvatanja mnogih društvenih segmenata, a jedan od jačih udara je podneo tradicionalni sistem obrazovanja i školstva. Obrazovne institucije su bile primorane da se u vrlo kratkom periodu prilagode i prebace na alternativne vidove rada, koji podrazumevaju učenje na daljinu. Tako su, silom prilika, brojne obrazovne institucije prešle na e-učenje putem raznih platformi i sistema. Veliku ulogu u obezbeđivanju osnovnih i dodatnih izvora obrazovnih materijala su, osim škola, odigrale i biblioteke. Povezivanje kako narodnih, tako i akademskih biblioteka, u sisteme e-učenja se pokazalo kao bitna stavka planiranja budućih sistema za učenje na daljinu.

Ključne reči: e-obrazovanje, e-učenje, e-biblioteka.

Preuzmi pun tekst

 

 

.