Jasmina Luković, Dragana Ristanović, Biljana Ristović : DEČJA PERIODIKA U NARODNOJ BIBLIOTECI UŽICE

Jasmina Luković, Dragana Ristanović, Biljana Ristović : DEČJA PERIODIKA U NARODNOJ BIBLIOTECI UŽICE

Jasmina Luković                                                       UDK 017.1:[050+070-053.5/.6(497.11)”19″
jasmina.lukovic@gmail.com                                                     027.022(497.11)”1956/…”

Dragana Ristanović
dristanovic31@gmail.com

Biljana Ristović
biljana.ristovic76@gmail.com
Narodna biblioteka Užice

DEČJA PERIODIKA U NARODNOJ BIBLIOTECI UŽICE

Sažetak: U uvodnom delu rada predstavljen je kraći istorijski pregled nastanka dečje štampe u Srbiji, dok je u nastavku akcenat stavljen na nabavku i korišćenje dečje periodike na Dečjem odeljenju Narodne biblioteke Užice, od osnivanja ovog odeljenja do danas. Rad sadrži katalog dečje periodike koja se čuva u fondovima Narodne biblioteke Užice.

Ključnereči: dečja periodika, Dečje odeljenje, Narodna biblioteka Užice.

 

Preuzmi pun tekst

.