Мирјана Радовановић Пејовић, Ана Дуковић, Марина Јевтић : ШКОЛСКИ БИБЛИОТЕКАР НЕОПХОДАН ЧИНИЛАЦ УСПЕШНОГ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ СИСТЕМА

Мирјана Радовановић Пејовић, Ана Дуковић, Марина Јевтић : ШКОЛСКИ БИБЛИОТЕКАР НЕОПХОДАН ЧИНИЛАЦ УСПЕШНОГ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ СИСТЕМА

Мирјана Радовановић Пејовић                                                                 УДК 027.8:023.5
ОШ ,,Душан Јерковић” Ужице
mirjanarp@ptt.rs

Ана Дуковић
ОШ ,,Душан Јерковић” Ужице
anadukovic4@gmail.com

Марина Јевтић
ОШ ,,Душан Јерковић” Ужице
jevtic78@mts.rs

ШКОЛСКИ БИБЛИОТЕКАР НЕОПХОДАН ЧИНИЛАЦ
УСПЕШНОГ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ СИСТЕМА

Сажетак: Циљ савременог библиотечког пословања у школама јесте повећање ефикасности васпитно-образовног рада и обезбеђивање квалитетног исхода образовања. Рад говори о улози школског библиотекара да пружи пун допринос том процесу, да унапреди наставне и ваннаставне активности, помогне ученику да се формира у целовиту личност, доприносећи развоју свих ученичких потенцијала и компетенција. Увођењем ученика у свет књиге и читања, библиотекар треба да их научи да су писменост и читање основ знања, а оспособљеност за самостално учење и доживотно образовање императив савременог доба. Јачајући мотивацију ученика за читање током школовања, библиотекар утиче на стимулисање маште, формирање и развијање критичког мишљења и самоизражавање. Кроз стално усавршавање и креативни приступ школском животу и раду, школски библиотекар, преузимањем иницијативе и својим активним ангажовањем, намеће се као неизоставан сегмент у развоју личности
сваког појединачног ученика.
Кључне речи: школска библиотека, исходи учења и образовања, културне потребе и навике, мотивација ученика, квалитет знања.

Преузми пун текст

 

 

.