Irena Zečević, Aleksandar Radović: NEKNJIŽNA GRAĐA UŽICA SA OKOLINOM U POSEBNIM ZBIRKAMA BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE

Irena Zečević, Aleksandar Radović: NEKNJIŽNA GRAĐA UŽICA SA OKOLINOM U POSEBNIM ZBIRKAMA BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE

Irena Zečević                                                                               UDK 027.54:025.17(497.113)
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad                                             338.48-6:7/8(497.11)
irenakapa@yahoo.com

Aleksandar Radović
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
araddovic@gmail.com

NEKNJIŽNA GRAĐA UŽICA SA OKOLINOM U POSEBNIM ZBIRKAMA BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE

Sažetak: Rad je pisan sa namerom da istakne bibliotečku građu iz Likovno-grafičke zbirke i Zbirke sitno-štampanog i dokumentacionog materijala Posebnih zbirki Biblioteke Matice srpske, kao izvor za proučavanje kulturnog turizma gradova i opština Srbije. Na primeru Užica sa okolinom prikazane su šanse za turističku afirmaciju brojnih gradskih lokaliteta najvećeg grada Zapadne Srbije, kao i uloga biblioteka u ovom procesu. Posebne zbirke BMS nabavljaju, katalogizuju i daju na korišćenje neknjižnu građu o mnogim srpskim krajevima i krajevima u svetu. Među prospektima, pozivnicama, likovnim radovima i fotografijama iz zbirki Biblioteke Matice srpske nalaze se i one o gradu Užicu sa okolinom i svedoče o Zapadnoj Srbiji kao regiji izuzetne lepote sa bogatom kulturno-istorijskom baštinom.

Ključne reči: Biblioteka Matice srpske, Užice, kulturni turizam, bibliotečka građa i izvori, Posebne zbirke BMS, Zapadna Srbija, bibliotečko-informacioni rad.

Preuzmi pun tekst

 

 

.