Branka Arsović: E-KNJIGA – POČECI I HRONOLOGIJA RAZVOJA

Branka Arsović: E-KNJIGA – POČECI I HRONOLOGIJA RAZVOJA

Mr Branka Arsović                                                                                   UDK 028:[316.774:004
Učiteljski fakultet u Užicu                                                                         655.4/.5:004
arsovic@ucfu.kg.ac.rs, arsovic@sbb.r

E-KNJIGA – POČECI I HRONOLOGIJA RAZVOJA

Sažetak: Teh­no­lo­škina­pre­dak i pro­boj in­for­ma­tič­ko-ko­mu­ni­ka­ci­o­nih teh­no­lo­gi­ja u sve sfe­re sa­vre­me­nog dru­štva, uzor­ko­vali su broj­ne pro­me­ne i u sfe­ri iz­da­va­štva i pu­bli­ka­ci­ja. Knji­ga, ka­kvu svi po­zna­je­mo, do­ži­vlja­va tran­sfor­ma­ci­je shod­no po­tre­ba­ma in­ter­ne­ta i in­ter­net-ori­jen­ti­sa­nog okru­že­nja. Te tran­sfor­ma­ci­je pra­ti­le su teh­no­lo­ške ino­va­ci­je i na­pre­dak, ali i ino­va­ci­je u obla­sti soft­ve­ra i apli­ka­ci­ja. Ovaj rad pred­sta­vlja hro­no­lo­ški pre­gled raz­vo­ja i ra­đa­nja di­gi­tal­ne for­me knji­ge, po­zna­ti­je pod na­zi­vom e-knji­ga.

Ključ­ne re­či: e-knji­ga, e-či­tač, in­ter­net, IKT, teh­no­lo­gi­ja, soft­ver.

Preuzmi pun tekst

 

 

.