Biljana Ristović: SERIJSKE PUBLIKACIJE NA STRANIM JEZICIMA U NARODNOJ BIBLIOTECI UŽICE

Biljana Ristović: SERIJSKE PUBLIKACIJE NA STRANIM JEZICIMA U NARODNOJ BIBLIOTECI UŽICE

Biljana Ristović                                                                     UDK 016:050/070.484(497.11)
Narodna biblioteka Užice, Užice                                           027.022:050/070(497.11)
lbiljana@biblioteka-uzice.rs

SERIJSKE PUBLIKACIJE NA STRANIM JEZICIMA U NARODNOJ BIBLIOTECI UŽICE

Sa­že­tak: Sa­ku­plja­nje i ču­va­nje se­rij­skih pu­bli­ka­ci­ja na stra­nim je­zi­ci­ma u Na­rod­noj bi­bli­o­te­ci Uži­ce sta­ro je ko­li­ko i sa­ma Bi­bli­o­te­ka. Kroz pi­sa­nu isto­ri­ju o Bi­bli­o­te­ci mo­gu­će je pra­ti­ti za­stu­plje­nost se­rij­skih pu­bli­ka­ci­ja na stra­nim je­zi­ci­ma u fon­do­vi­ma Bi­bli­o­te­ke. Kon­ti­nu­i­tet na­bav­ke ove li­te­ra­tu­re ni­ka­da ni­je pre­ki­nut, sa­mo se sa raz­vo­jem in­for­ma­ci­o­nog dru­štva pro­me­nio ob­lik, na­čin na­bav­ke i pri­stup stra­noj pe­ri­o­di­ci. Ovaj rad sa­dr­ži na­slo­ve i bi­bli­o­graf­ske po­dat­ke štam­pa­nih se­rij­skih pu­bli­ka­ci­ja na stra­nim je­zi­ci­ma, ko­ji se mo­gu pro­na­ći u fon­do­vi­ma Na­rod­ne bi­bli­o­te­ke Uži­ce. Na kra­ju sva­kog bi­bli­o­graf­skog opi­sa sle­di go­di­šte i broj sve­ske ko­ju Na­rod­na bi­bli­o­te­ka Uži­ce po­se­du­je.

Ključ­ne re­či: se­rij­ske pu­bli­ka­ci­je na stra­nim je­zi­ci­ma, pe­ri­o­di­ka, Na­rod­na bi­bli­o­te­ka Uži­ce, bi­bli­o­gra­fi­ja

Preuzmi pun tekst

 

 

.