Биљана Ристовић: СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ НА СТРАНИМ ЈЕЗИЦИМА У НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ УЖИЦЕ

Биљана Ристовић: СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ НА СТРАНИМ ЈЕЗИЦИМА У НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ УЖИЦЕ

Биљана Ристовић                                                                     УДК 016:050/070.484(497.11)
Народна библиотека Ужице, Ужице                                           027.022:050/070(497.11)
lbiljana@biblioteka-uzice.rs

СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ НА СТРАНИМ ЈЕЗИЦИМА У НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ УЖИЦЕ

Са­же­так: Са­ку­пља­ње и чу­ва­ње се­риј­ских пу­бли­ка­ци­ја на стра­ним је­зи­ци­ма у На­род­ној би­бли­о­те­ци Ужи­це ста­ро је ко­ли­ко и са­ма Би­бли­о­те­ка. Кроз пи­са­ну исто­ри­ју о Би­бли­о­те­ци мо­гу­ће је пра­ти­ти за­сту­пље­ност се­риј­ских пу­бли­ка­ци­ја на стра­ним је­зи­ци­ма у фон­до­ви­ма Би­бли­о­те­ке. Кон­ти­ну­и­тет на­бав­ке ове ли­те­ра­ту­ре ни­ка­да ни­је пре­ки­нут, са­мо се са раз­во­јем ин­фор­ма­ци­о­ног дру­штва про­ме­нио об­лик, на­чин на­бав­ке и при­ступ стра­ној пе­ри­о­ди­ци. Овај рад са­др­жи на­сло­ве и би­бли­о­граф­ске по­дат­ке штам­па­них се­риј­ских пу­бли­ка­ци­ја на стра­ним је­зи­ци­ма, ко­ји се мо­гу про­на­ћи у фон­до­ви­ма На­род­не би­бли­о­те­ке Ужи­це. На кра­ју сва­ког би­бли­о­граф­ског опи­са сле­ди го­ди­ште и број све­ске ко­ју На­род­на би­бли­о­те­ка Ужи­це по­се­ду­је.

Кључ­не ре­чи: се­риј­ске пу­бли­ка­ци­је на стра­ним је­зи­ци­ма, пе­ри­о­ди­ка, На­род­на би­бли­о­те­ка Ужи­це, би­бли­о­гра­фи­ја

Преузми пун текст

 

 

.