Biljana Davidovski, Milica Rosić: BIBLIOTEKARSTVO ZLATIBORSKOG OKRUGA OD NASTANKA DO DRUGOG SVETSKOG RATA

Biljana Davidovski, Milica Rosić: BIBLIOTEKARSTVO ZLATIBORSKOG OKRUGA OD NASTANKA DO DRUGOG SVETSKOG RATA

Biljana Davidovski                                  UDK 02(497.11 Zlatiborski okrug)”1845/1945″
Narodna biblioteka Užice
biljana.davidovski@gmail.com

Milica Rosić
Narodna biblioteka Užice
rosic.milica@gmail.com

BIBLIOTEKARSTVO ZLATIBORSKOG OKRUGA OD NASTANKA DO DRUGOG SVETSKOG RATA

Sažetak: Istorijski, po vremenu nastanka u svetu, biblioteke su mnogo starije od čitaonica i čitališta. U našoj zemlji, preteče biblioteka su čita­li­šta, a ja­vlja­ju se znat­no ka­sni­je u od­no­su na Evro­pu. Po­stup­no i ar­gu­men­to­va­no, rad pri­ka­zu­je po­li­tič­ke, dru­štve­ne i eko­nom­ske fak­to­re ko­ji uti­ču na nji­hov na­sta­nak, raz­voj i tra­ja­nje, na re­la­ci­ji pri­li­ke u Evro­pi – Sr­bi­ja – da­na­šnji Zla­ti­bor­ski okrug, iz raz­lo­ga što su uzroč­no-po­sle­dič­no po­ve­za­ni. U radu se prati stogodišnji pe­ri­od (1845–1945), po­de­ljen na tri dela: 19. vek, po­če­tak 20. ve­ka i pe­ri­od iz­me­đu dva svet­ska ra­ta. U ovom vre­men­skom pe­ri­o­du na­sta­le su na­rod­ne bi­bli­o­te­ke u užič­koj, po­že­škoj, arilj­skoj, ba­ji­no­ba­štan­skoj i pri­je­polj­skoj op­šti­ni. Osni­va­ne su uglav­nom na ini­ci­ja­ti­vu obra­zo­va­nih po­je­di­na­ca ili gru­pa tog do­ba, kao i uka­zi­ma, pre­po­ru­ka­ma nad­le­žnog mi­ni­star­stva. Po­red kul­tur­no-pro­svet­nih ak­tiv­no­sti i opi­sme­nja­va­nja, ove usta­no­ve ne­ret­ko su vr­ši­le i po­li­tič­ku agi­ta­ci­ju. U kul­tur­noj isto­ri­ji Sr­bi­je, a na­ro­či­to Zla­ti­bor­skog okru­ga, za­u­zi­ma­ju ve­o­ma zna­čaj­no me­sto.

Ključ­ne re­či: či­ta­li­šte, či­ta­o­ni­ca, bi­bli­o­te­ke, Sr­bi­ja, Zla­ti­bor­ski okrug, kul­tur­na isto­ri­ja, opi­sme­nja­va­nje.

Preuzmi pun tekst

 

 

.